Мета та завдання вивчення дисципліни Забезпечення єдиного комплексного підходу, системності і послідовності при одержанні потрібного і достатнього обсягу знань і вмінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з відповідної спеціальності. Оволодіння необхідним обсягом теоретичних і практичних знань із сучасних методів дослідження об'єктів керування та основними поняттями про автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСК ТП), їх визначення, цілі, функції та критерії керування, класифікацію, склад АСК ТП, загальні відомості про сучасні мікропроцесорні контролери. Виховання потреби системного поновлення знань студентів і творчого їх застосування у практичній діяльності. Предмет вивчення дисципліни Автоматизовані системи керування технологічними процесами на базі мікропроцесорних контролерів.