Мета та завдання навчальної дисципліни: на основі теоретичних досліджень про особливості функціонування української мови у виробничо-професійній сфері сформувати вміння, які дозволять грамотно складати, редагувати й перекладати професійні тексти, виробити навички володіння усною і писемною формами ділового мовлення і, таким чином, реалізовувати свої фахові можливості. В основу концепції мовної підготовки спеціалістів відповідних профілів покладена ідея про те, що для професіонала головним є не тільки практичне володіння нормами української орфоепії, орфографії та пунктуації, але й усвідомлення глибинних процесів і явищ у мові і мовній політиці.