Help with Search courses

 Мета вивчення дисципліни “Комп'ютерні мережі та захист даних” — оволодіти необхідними для практичної роботи за фахом базовими знаннями в галузі комп’ютерних мереж і телекомунікацій.  Під час вивчення курсу передбачається систематична практична робота студентів за комп’ютерами як під керівництвом викладача, так і самостійно.

Метою дисципліни є формування системних знань і практичних умінь щодо вирішення питань організації й оптимізації трудової діяльності людини в системах «людина-техніка-середовище». Предметом дисципліни є трудова діяльність людини в системах «людина-техніка-середовище». Завдання вивчення курсу “Ергономіка інформаційних технологій” є теоретична та практична підготовка студентів напряму підготовки 6.010104 “Комп’ютерні технології в управлінні та освіті” з питаннь: оснащення робочого місця, його освітлення, розміщення обладнання в оперативній зоні, планування робочого місця-зовнішнє, що включає схему та опис розміщення основного обладнання, меблів, засобів охорони праці, тощо; внутрішнє-схеми та опис розміщення матеріалів та інструментів в шафах тощо; організація робочого місця; функції та форми обслуговування робочого місця; графіки і розклади обслуговування робочого місця.
Курс "Комп'ютерні технології в навчальному процесі” є дисципліною з циклу природничо-наукової підготовки майбутніх педагогічних працівників в області сучасних інформаційних технологій з питань ефективного застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі.
Під комп'ютерними технологіями навчання розумітимемо такі технології, які в навчальному процесі використовують засоби інформаційно-комунікаційних технологій (теоретична та практична підготовка студентів щодо оволодіння навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення для автоматизації технічних обчислень), зокрема і як засоби управління навчально-пізнавальною діяльністю.
Мета курсу - вивчення сучасних теоретичних основ обробки даних у спеціалізованих програмних пакетах, організації обчислювальних процесів; практичне оволодіння навичками застосування прикладних програм для обчислення статистичних та технічних даних в інженерних дослідженнях; формування у студентів компетентності в інформаційно-комунікаційних технологіях навчання.