Help with Search courses

Курс призначений для студентів при підготовці бакалаврів напряму “Металургія чорних металів”. Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін “Проектування технологічних процесів”, «Конструкції агрегатів цехів обробки металів тиском», «Технологічні особливості процесів обробки металів тиском», «Моделювання металургійних процесів в проектуванні».

Курс  призначений для студентів напряму підготовки 6.051301 Хімічна технологія за професійним спрямуванням «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів» вищих навчальних закладів

Цілі навчання спецкурсу «Екологічна геоінформатика»:

- ознайомлення з основними моделями та методами геоінформатики;

- опанування сучасних засобів геоінформаційних технологій у професійній діяльності;

- формування навичок екологічних досліджень засобами геоінформаційних технологій.

Спецкурс спрямований на формування екологічної компетентності через сукупність спеціальних знань, умінь та навичок, що забезпечують студентам можливість застосовувати засоби геоінформаційних технологій спочатку в навчальній, а в перспективі й у професійній діяльності.

Зміст спецкурсу складають 2 змістові модулі.

У першому змістовому модулі «Основи геоінформатики» з урахуванням прикладної (екологія) та професійної (підготовка майбутніх інженерів гірничого профілю) орієнтації навчаннярозглядаються базові поняття та уявлення, що відносяться до екологічної геоінформатики (поняття про ГІС, їх функції, підсистеми та класифікація; основні задачі екологічної діяльності при проведенні гірничих робіт та ГІС для їх розв'язання), джерела та методи уведення, опрацювання та зберігання даних(джерела даних; векторні та растрові моделі просторових даних; аналогово-цифрове перетворення даних; бази просторових даних та системи управління ними), аналіз даних та геомоделювання (загальні аналітичні операції та методи просторово-часового моделювання; класифікації геоданих; цифрове моделювання рельєфу; математико-картографічне моделювання), візуалізація даних (картографічна візуалізація; зображення у неевклідовій метриці; технології віртуальної реальності; картографічні анімації), ГІС як основа інтеграції просторових даних і технологій (ГІС та дистанційне зондування; ГІС та глобальні системи супутникового позиціонування; ГІС та Інтернет).

У другому змістовому модулі «Екологічні геоінформаційні технології у гірничий справі» з урахуванням спрямованості навчання на формування екологічної компетентності майбутнього гірничого інженера розглядаються теоретичні основи екологічних ГІС (геоінформаційні технології у гірничому виробництві та екології; джерела екологічних даних; екологічне геомоделювання та прогнозування), геомоделювання родовищ корисних копалин (особливості екологічного геомоделювання; прогноз якості мінеральної сировини; інтепроляція геопоказників; візуалізація родовищ корисних копалин), ГІС для сталого розвитку гірничодобувної промисловості (методи підрахунку запасів корисних копалин; оцінка вартості запасів; облік руху запасів; інформаційне забезпечення екологічної безпеки раціонального надрокористування), проектування екологічних ГІС (розробка системного проекту екологічної ГІС; обґрунтування інфраструктури просторових даних; вибір засобів геоінформаційних технологій; реалізація геоінформаційних проектів екологічного спрямування).